Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
De ondernemer: de CBW-erkende verkoper/ opdrachtnemer,
deelnemer aan de SG CBW, die met de afnemer een overeenkomst
aangaat of wil aangaan;
De afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die met de
ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf;
De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van
een beroep of bedrijf;
Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte producten en/of
halfgerede producten aan de afnemer;
Oplevering: het gebruiksklaar, zoals afgesproken, ter beschikking
stellen van de producten en/of het werk;
Overeenkomst op Afstand: de overeenkomst met een consument
waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend
gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1e BW
(bijv. webwinkel of postorder);
Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomst: een
overeenkomst die met een consument gesloten wordt anders dan
in de verkoopruimte van de ondernemer, zoals bedoeld in artikel
6:230g lid 1f BW (bijv. bij consumenten thuis, op sommige beurzen
of op straat);
SG CBW: Stichting Garantieregelingen CBW, die belast is met de
uitvoering en handhaving van de consumentenregelingen als
bedoeld in de artikelen 19 en 21 van deze voorwaarden;
Deelnemer SG CBW: de CBW-erkende ondernemer die zichzelf of een
of meer van zijn filialen/ werkmaatschappijen heeft aangesloten bij de
Stichting Garantieregelingen CBW;
Aanbetaling: de door afnemer bij het sluiten van de overeenkomst
verrichte betaling van een deel van de overeengekomen prijs;
Vooruitbetaling: een betaling van (een deel van) de koopsom vóór
levering bij de afnemer;
Product: roerende zaak, ook als deze digitale elementen bevat;
Digitale elementen: digitale inhoud of een digitale dienst, verwerkt
in een product of daarmee onderling verbonden, zonder welke het
product zijn functies niet kan vervullen;
Vloer: ondervloer en/of tussenvloer en/of vloerbedekkend materiaal;
Ondervloer: de bestaande ondergrond waarop het werk moet worden
uitgevoerd;
Tussenvloer: het materiaal dat wordt aangebracht tussen
de ondervloer en het vloerbedekkend materiaal, niet zijnde
reparatiemateriaal van de ondervloer.
Aansluiten: het aansluiten van alle toe- en afvoerleidingen en
bedradingen op aanwezige en correct aangebrachte aansluitpunten;
Installeren: het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen,
bedradingen en aansluitpunten, nodig voor het juist monteren van
het product;
Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van het product
dan wel onderdelen daarvan;
Overige werkzaamheden: sloop- en verbouwingswerkzaamheden,
het egaliseren van vloeren en muren en het verwerken van tegels;
Geschillenbeslechter: de onafhankelijke instantie aan wie de SG CBW
de behandeling van geschillen heeft uitbesteed.
Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door CBW-
erkende woonwinkels en uitsluitend voor de levering van producten
en/of diensten op gebied van woninginrichting.
Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing in de situatie van
een transactie tussen:

 • een in Nederland gevestigde en zaakdoende CBW-erkende
  ondernemer met een afnemer
 • een in het buitenland gevestigde en zaakdoende CBW-erkende
  ondernemer met een in Nederland gevestigde afnemer.
 1. De ondernemer behoudt zich het intellectuele eigendom voor op
  o.a. verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen
  en modellen. Als de ondernemer dat vraagt, moet de afnemer ze
  direct teruggeven. Als de ondernemer daarnaast nog andere wettelijke
  rechten heeft, kan hij die opeisen.
 2. Afnemer mag aanduidingen over rechten van intellectueel
  eigendom op/in de door ondernemer geleverde of ter beschikking
  gestelde prestaties niet verwijderen of wijzigen.
 3. Afnemer mag materiaal van de ondernemer waarop intellectuele
  eigendomsrechten rusten niet verveelvoudigen, openbaar
  maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van de
  ondernemer.
 4. Alle offertes zijn tot en met 21 dagen na offertedatum geldig, tenzij
  uit de offerte anders blijkt. Zij zijn gebaseerd op de door de afnemer
  verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en
  eventueel door de ondernemer gedane metingen. De afnemer moet
  daarbij de ondernemer informeren over feiten en/of omstandigheden
  die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor
  zover van belang bij het maken van de offerte (zie ook artikel 7 en 8).
  Bij vloeren houdt de ondernemer bij het meten van de oppervlakten
  de grootste lengte- en breedtematen aan, daarbij rekening houdend
  met de verpakkingseenheden zoals die bij leveranciers besteld
  moeten worden (strekkende meters tapijt, pakken laminaat, volledige
  lengte plinten e.d.). Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven
  van maten en gewichten en stalen en modellen afkomstig van de
  ondernemer zijn zo nauwkeurig mogelijk.
 5. De offerte vermeldt een volledige omschrijving van de te leveren
  producten en te verrichten werkzaamheden, de totale (koop)prijs,
  de levertijd, de betalingscondities en de risico’s voor beide partijen.
  Bij bestelling ‘op afroep’ bevat de offerte een uitleg daarover en
  informatie over de levertijd na afroep, zoals genoemd in artikel 6 lid
 6. De offerte geeft de prijs van de materialen en de manier waarop
  de prijs voor het uit te voeren werk wordt berekend. Er zijn twee
  manieren: aanneemsom of regie. Bij aanneemsom spreken partijen
  een vast bedrag af waarvoor het werk zal worden uitgevoerd. Bij
  regie geeft de ondernemer nauwkeurig op wat de prijs bepaalt (bijv.
  uurtarief en prijzen van de benodigde materialen). De ondernemer
  kan op verzoek van de afnemer een richtprijs geven, dat is een
  schatting van de totale kosten. De offerte vermeldt als er sprake is
  van bijkomende kosten zoals vracht-, leverings-, montage-, betaal- of
  portokosten.
 7. De werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet
  onder de afgesproken prijs. Als de afnemer deze wel verlangt, kan dit
  prijsverhogend werken (zie ook artikel 13).
 8. De afnemer moet ervoor zorgen dat de ondernemer de
  werkzaamheden goed kan uitvoeren.
 9. Als de afnemer de offerte niet accepteert, mag de ondernemer
  de kosten van het opstellen van de offerte in rekening brengen,
  maar alleen als de afnemer bij of voor het aanvragen van de
  offerte aantoonbaar is gewezen op de (hoogte van de) kosten. De
  afnemer wordt eigenaar van de offerte en eventuele tekeningen bij
  betaling van offertekosten. Het intellectueel eigendom blijft bij de
  ondernemer.
  (voor overeenkomsten buiten de verkoopruimte of op afstand: zie
  artikel 18)
 10. De ondernemer mag bij het aangaan van een overeenkomst met
  een consument een aanbetaling vragen. Bij een zakelijke afnemer
  (niet consument) gelden geen maximum percentages. Bij een
  consument is de hoogte van het maximum percentage afhankelijk
  van het product.
  Artikel 1 Definities
  Artikel 2 Geldigheid
  Artikel 3 Intelectueel eigendom
  Artikel 4 Offerte
  Artikel 5 Overeenkomst
  Artikel 6 Levertijd
  Artikel 7 Rechten en plichten van de
  ondernemer
  Artikel 8 Rechten en plichten van de afnemer
  Artikel 9 Opslag van producten
  Artikel 10 Vervoer en beschadiging bij
  aflevering
  Artikel 11 Betaling
  Artikel 12 Annulering
  Artikel 13 Extra kosten, meerwerk en/of
  minderwerk
  Artikel 14 Onuitvoerbaarheid overeenkomst
  door overmacht en onvoorziene
  omstandigheid
  Artikel 15 Conformiteit en garantie
  Artikel 16 Aansprakelijkheid
  Artikel 17 Klachten over gebreken en schade
  Artikel 18 Op afstand en buiten de verkoop-
  ruimte gesloten overeenkomsten
  Artikel 19 Aanbetalingsregeling
  Artikel 20 De geschillenregeling
  Artikel 21 Nakomingsgarantie
  Artikel 22 Nederlands recht
  Artikel 2 | Geldigheid
  Artikel 3 | Intellectueel eigendom
  Artikel 4 | Offerte
  Artikel 5 | Overeenkomst
  2
 11. De maximale aanbetaling voor consumenten is 25%, behalve bij
  onderstaande producten waarvoor 15% het maximum is:
  a. keukens/badkamers/sanitaire artikelen en/of onderdelen daarvan,
  en/of daarmee verband houdende werkzaamheden;
  b. parket, vloerplanken van massief hout, marmoleum, PVC,
  traprenovatie, natuurstenen-, grind-, (grind)tegel-, giet-, beton-,
  betonlook-, kurk- en laminaatvloeren en/of in verband met deze
  producten te verrichten werkzaamheden.
  c. eventuele overige productgroepen en/of diensten, als die staan
  vermeld op www.cbw-erkend.nl.
 12. Op de aanbetalingspercentages genoemd in lid 2 is de
  aanbetalingsregeling van artikel 19 van toepassing. Dit geldt niet bij
  een overeenkomst op afstand.
 13. Bij een overeenkomst op afstand gelden geen maximale
  aanbetalingspercentages, behoudens de wettelijke beperkingen zoals
  omschreven in artikel 11 lid 2.
 14. Prijsverhogingen kunnen aan zakelijke afnemers worden
  doorberekend.
 15. Voor prijsverhogingen bij consumenten, optredend na het sluiten
  van de overeenkomst maar voor levering, geldt:
 • Prijsverhogingen door wettelijke maatregelen (bijv. BTW-verhoging)
  kunnen altijd worden doorberekend.
 • Andere prijsverhogingen mogen alleen worden doorberekend
  als de koopprijs onder voorbehoud van prijsverhogingen is
  afgesproken.
 • Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de
  overeenkomst mag de consument kiezen tussen ontbinden van de
  koop of akkoord gaan met de prijsverhoging.
 • Bij prijsverhogingen na 3 maanden na het sluiten van de
  overeenkomst vermeldt de ondernemer waarom een prijsverhoging
  wordt doorgevoerd en treden partijen in overleg.
 1. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door
  bijv. opruimingen, opheffingsuitverkopen, acties of korting op
  showmodellen geven de afnemer geen recht op prijsvermindering.
 2. De ondernemer blijft eigenaar van de verkochte producten tot
  de afnemer de prijs (en eventuele bijkomende kosten) volledig
  heeft voldaan. De afnemer is verplicht de producten zorgvuldig te
  behandelen. Hij mag de producten niet aan derden afstaan of in
  onderpand geven, belenen, of (laten) verwijderen uit de ruimte waar
  ze geleverd zijn, totdat het verschuldigde bedrag is betaald.
 3. De ondernemer mag zonder ingebrekestelling de overeenkomst
  geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden bij faillissement,
  surseance van betaling of wettelijke schuldsanering van de afnemer.
 4. Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag de
  ondernemer voldoende zekerheid vragen voor het nakomen van de
  betalingsverplichting voordat hij de overeenkomst uitvoert of daarmee
  verder gaat.
 5. De ondernemer hoeft nooit andere schadevergoeding te betalen
  aan een zakelijke afnemer dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk
  is geregeld. Hij hoeft andere directe of indirecte schade, waaronder
  begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke, niet te
  vergoeden.
 6. De ondernemer mag voorrijkosten rekenen als dit bij het sluiten
  van de overeenkomst is afgesproken. Als vervoer niet is inbegrepen in
  de overeenkomst, mag de ondernemer altijd voorrijkosten rekenen,
  behalve bij non-conformiteit.
 7. De levertijd is de afgesproken tijd waarbinnen het werk moet zijn
  verricht of de producten moeten zijn geleverd. De levertijd is vast
  tenzij in de overeenkomst een vermoedelijke levertijd staat. Als geen
  levertijd is afgesproken, dan geldt bij een consumentenkoop een vaste
  levertijd van 30 dagen.
 8. Als de vermoedelijke levertijd niet wordt gehaald, krijgt de
  ondernemer een extra termijn om alsnog te leveren. De extra termijn
  is maximaal een maand maar nooit langer dan de oorspronkelijke
  levertijd. Eventuele prijsverhoging binnen deze termijn mogen niet
  worden doorberekend.
 9. Bij overschrijding van de extra termijn of de vast afgesproken
  levertijd mag de afnemer de overeenkomst zonder ingebrekestelling
  of rechterlijke tussenkomst ontbinden en/of schadevergoeding vragen.
 10. Bij overschrijding van de vermoedelijke of vast afgesproken levertijd
  is de ondernemer bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer
  niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.
 11. Bij een overeenkomst met een consument moet de ondernemer
  die schade vergoeden die verband houdt met de overschrijding en
  die mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de
  schade hem kan worden toegerekend. De consument moet de schade
  zo veel mogelijk beperken.
 12. Als er is afgesproken dat er na de mededeling van de consument
  besteld wordt door de ondernemer (bestelling op afroep), dan gaat
  de afgesproken vaste of vermoedelijke levertijd lopen vanaf de
  afroepdatum. Afroep moet gebeuren binnen negen maanden na
  het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders afgesproken. Vindt
  er geen afroep plaats binnen die termijn, dan zal de ondernemer
  de afnemer schriftelijk herinneren en hem maximaal drie maanden
  geven om alsnog af te roepen. Na deze termijn mag de ondernemer
  de overeenkomst ontbinden c.q. de overeenkomst als geannuleerd
  beschouwen en zijn schade op de afnemer verhalen conform artikel 12.
 13. De ondernemer levert de producten goed, deugdelijk en zoals
  afgesproken in de overeenkomst. De werkzaamheden worden goed,
  deugdelijk en zoals afgesproken uitgevoerd.
 14. De ondernemer houdt zich bij de levering van producten en
  uitvoering van werkzaamheden aan de op dat moment geldende
  wettelijke voorschriften.
 15. De ondernemer wijst de afnemer tijdig voor het sluiten van de
  overeenkomst erop dat de afnemer zorgt voor geschiktheid van de
  plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht, zoals bijv. dat
  er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften. Als de
  ondernemer daar niet (tijdig) op wijst, moet hij de door de consument
  geleden directe schade en kosten vergoeden en draagt hij zelf zijn
  eventuele eigen schade.
 16. De ondernemer wijst de afnemer ook op:
 • onjuistheden in de opdracht of opgedragen werkzaamheden, bijv.
  het werken op een ondeugdelijke ondergrond;
 • het gebrekkig of ongeschikt zijn van bepaalde zaken, bijv. door de
  consument ter beschikking gestelde materialen of hulpmiddelen;
  Dit geldt alleen als de ondernemer deze kent of redelijkerwijs hoort te
  kennen. Doet de ondernemer dit niet, dan is hij aansprakelijk voor de
  schade, tenzij hem de schade niet is toe te rekenen.
 1. De ondernemer, als hij is geïnformeerd door de afnemer (zie artikel
  8 lid 5), geeft over de noodzaak van het gebruik van bijzondere
  hulpmiddelen zoals een lift of een kraan de informatie die van hem
  voor zover zijn deskundigheid strekt mag worden verwacht. Partijen
  spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van de bijzondere
  hulpmiddelen komt.
 2. De ondernemer zet na de start het werk regelmatig voort.
 3. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door
  voor dat werk deskundige personen.
 4. Als het werk vertraagt door omstandigheden die voor risico van de
  consument komen, dan wordt de levertermijn verlengd.
 5. Als de afnemer wensen heeft voor geluidsisolatie van een vloer
  (bijvoorbeeld in appartementen), dan vraagt de ondernemer aan de
  afnemer een verklaring met daarin de gemeten waarde van ondervloer
  en dekvloer. Doet de afnemer dat niet of is die niet beschikbaar, dan
  waarschuwt de ondernemer de afnemer voor een mogelijk minder
  geluidsisolering na oplevering. De ondernemer zorgt ervoor dat hij kan
  aantonen dat de geleverde producten het beoogde geluidswerende
  effect hebben, bijv. door overlegging van productinformatie van de
  leverancier van de tussenvloer.
 6. De afnemer zorgt dat de ondernemer de producten kan afleveren en
  het werk kan verrichten.
 7. De afnemer zorgt dat de ondernemer tijdig de voor het werk
  benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de voor het werk
  belangrijke gegevens (bijv. de ligging van leidingen) heeft.
 8. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats waar gewerkt wordt daarvoor
  geschikt is, zoals dat:
 • de ruimte glasdicht is en deugdelijk kan worden afgesloten;
 • vloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en losse gedeelten;
 • er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften;
 • installatiepunten, leidingen en afvoerpijpen aanwezig zijn conform
  de tekening van de ondernemer;
 • er elektriciteit, verwarming, stromend water en voldoende ventilatie
  aanwezig is.
  Als de afnemer daar niet voor zorgt, moet hij de door de ondernemer
  geleden aantoonbare directe schade en redelijke kosten vergoeden en
  draagt hij zijn eventuele eigen schade.
 1. De afnemer draagt het risico voor schade door:
 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en
  werkwijzen;
 • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt gedaan;
 • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter
  beschikking zijn gesteld.
  De ondernemer wijst de afnemer wel op de zaken genoemd in lid 4
  van artikel 7.
 1. De afnemer informeert de ondernemer over bijzondere
  omstandigheden die bijv. het gebruik van een lift of een kraan
  noodzakelijk maken. Partijen spreken af wie de kosten en het risico van
  het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen draagt. Als de afnemer
  deze informatie niet heeft gegeven, zijn de kosten van het gebruik van
  bijzondere hulpmiddelen voor zijn rekening.
 2. De afnemer zorgt ervoor dat door derden uit te voeren
  werkzaamheden en/of leveringen tijdig en goed gebeuren, zodat
  de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging krijgt. Als er
  toch vertraging ontstaat, dan meldt de afnemer dat tijdig aan de
  ondernemer.
 3. De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden
  plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden
  worden verricht die schade kunnen veroorzaken aan het werk van de
  ondernemer.
 4. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed
  bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het mogelijke wordt
  gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken.
 5. Als de start of de voortgang van het werk vertraagt door
  omstandigheden zoals in dit artikel genoemd, moet de afnemer
  de schade die de ondernemer daardoor lijdt vergoeden, als deze
  omstandigheden de afnemer kunnen worden toegerekend.
 6. De afnemer zorgt goed voor de artikelen, materialen en
  gereedschappen van de ondernemer die zich ter plaatse van het werk
  bevinden.
 7. De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van de ondernemer
  toch wil dat de ondernemer bepaalde werkzaamheden verricht, is zelf
  aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.
 8. De afnemer kan de ondernemer niet verplichten tot het verrichten
  van werkzaamheden die in strijd zijn met Arbo-voorschriften.
 9. Als de producten op de afgesproken leverdatum worden
  aangeboden maar niet worden aangenomen, behalve als de producten
  ondeugdelijk zijn, zal de ondernemer binnen een redelijke termijn een
  tweede levering doen. De ondernemer mag na weigering of na tweede
  levering opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke
  kosten in rekening brengen.
 10. Als ook de tweede levering niet wordt aanvaard, mag de
  ondernemer: a. nakoming van de overeenkomst vorderen en
  opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten
  rekenen of; b. de overeenkomst als geannuleerd beschouwen volgens
  de regeling in artikel 12. Naast annuleringskosten mag de ondernemer
  ook de opslagkosten rekenen.
 11. Als de producten door de afnemer zijn betaald, zal de ondernemer
  de producten maximaal 3 maanden in opslag houden, onder
  berekening van redelijke interne of externe opslagkosten. Hierbij
  houdt de ondernemer rekening met de verkoopwaarde van de
  producten en de duur van de opslagperiode, tenzij hierover andere
  afspraken gemaakt zijn. Neemt de afnemer na verloop van 3 maanden
  nog steeds niet af, dan wordt de overeenkomst als geannuleerd
  beschouwd en mag de ondernemer, naast de in artikel 12 genoemde
  annuleringsvergoeding, in redelijkheid gemaakte opslagkosten
  rekenen. Hij moet de afnemer schriftelijk melden dat hij dit van plan is.
 12. Het risico van brand en beschadiging tijdens opslag wordt door de
  ondernemer in geval van een consumentenkoop voor zijn rekening
  door verzekering gedekt.
 13. Het vervoer van de producten is bij de prijs inbegrepen, behalve bij
  meeneemartikelen of als er iets anders is afgesproken. De ondernemer
  draagt het risico van beschadiging en verlies bij vervoer. Als de
  producten door een beroepsvervoerder worden bezorgd, dan zorgt de
  ondernemer voor een goede verzekering.
 14. Als bij levering beschadigingen worden vastgesteld, dan moet de
  afnemer dit op het afleverbewijs vermelden. Als er bij levering geen
  gelegenheid is om eventuele beschadigingen te constateren, dan
  noteert de afnemer dat op het afleverbewijs. Het is raadzaam zichtbare
  beschadigingen uiterlijk binnen 2 werkdagen aan de ondernemer te
  melden.
 15. Als de afnemer zelf het vervoer regelt, dan moet hij na levering
  maar voor het vervoer zo veel mogelijk controleren of de producten
  onbeschadigd en compleet zijn.
  (Voor alle producten en diensten gelden de maximale
  aanbetalingspercentages van artikel 5 lid 1 en 2)
 16. De algemene betalingsconditie bij koop en verkoop is betaling bij
  aflevering (contant of pinbetaling), ook als er aanneming van werk
  (diensten) in de overeenkomst is begrepen. Afnemer mag er ook
  voor zorgen dat het bedrag voor aflevering al is bijgeschreven op de
  bankrekening van de ondernemer.
 17. Een andere betalingsconditie afspreken mag, maar het is wettelijk
  verboden om een consument vooruitbetaling van meer dan de helft
  van de koopsom als enige betalingsconditie aan te bieden.
 18. Bij aanneming van werk (uitsluitend diensten en eventueel
  kleinmateriaal) geldt dat betaald wordt in termijnen evenredig met de
  voortgang van het werk.
 19. Bij een combinatie van consumentenkoop en aanneming van
  werk, bijvoorbeeld bij het in opdracht maken van een (maatwerk)
  product door de ondernemer, gelden de wettelijke bepalingen van
  consumentenkoop.
 20. De ondernemer die in gedeelten materialen, producten en/of
  diensten bij afnemer levert, mag bij elke deellevering betaling van het
  geleverde deel vragen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer
  een deelfactuur.
 21. Betaling van een factuur of deelfactuur vindt plaats uiterlijk 14
  dagen na ontvangst, tenzij anders afgesproken.
 22. Als de afnemer niet tijdig betaalt, is hij zonder ingebrekestelling
  volgens de wet in verzuim. Toch zendt de ondernemer na het
  verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering waarin
  hij afnemer op zijn verzuim wijst. De ondernemer geeft hem de kans
  alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering te
  betalen en wijst op de gevolgen als hij dat niet doet.
 23. Na deze nadere termijn mag de ondernemer zonder nadere
  ingebrekestelling het verschuldigde invorderen. De daaraan
  verbonden (incasso)kosten zijn voor rekening van de afnemer. Die
  kosten zijn beperkt tot maximaal het door wet- en regelgeving
  toegestane percentage van de hoofdsom.
  Artikel 6 | Levertijd
  Artikel 8 | Rechten en plichten
  van de afnemer
  Artikel 9 | Opslag van producten
  Artikel 10 | Vervoer en beschadiging
  bij aflevering
  Artikel 11 | Betaling
  Artikel 7 | Rechten en plichten
  van de ondernemer
  3
 24. De ondernemer mag aan consumenten wettelijke rente berekenen
  vanaf het verstrijken van de termijn van lid 7. Bij een zakelijke afnemer
  mag de ondernemer wettelijke handelsrente berekenen na in lid 6
  genoemde termijn.
 25. De afnemer mag bij klachten alleen dat deel van de factuur
  inhouden dat in verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht.
  De ondernemer mag dit deel van zijn factuur niet invorderen als er
  terechte klachten zijn. Het andere deel van de koop-/aanneemsom
  moet de afnemer wel binnen de betalingstermijn betalen.
 26. Als bij alleen aanneming van werk betaling in termijnen is
  afgesproken en de ondernemer het werk niet voortzet, mag de
  afnemer zijn betaling van de termijn opschorten. Eerder verzonden
  deelfacturen moet de afnemer wel binnen de betalingstermijn betalen.
 27. Als de afnemer annuleert, is hij een schadevergoeding verschuldigd.
  De schade van een ondernemer bij annulering bestaat uit de
  brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag), verminderd
  met niet gemaakte variabele kosten. In de praktijk blijkt de schade van
  ondernemers meer dan 30% van de koopsom te zijn als er nog niet
  geleverd is en (aanzienlijk) hoger als er al onherroepelijk is ingekocht.
  Meer informatie over (de hoogte van) annuleringskosten in de
  woonbranche is te vinden op www.cbw-erkend.nl.
 28. De ondernemer moet zijn schade aannemelijk maken.
 29. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een
  mondelinge annulering bevestigt de ondernemer dit schriftelijk.
 30. Bij de koop van een keuken kan een consument binnen 2 dagen,
  beginnend de dag na het sluiten van de koop, schriftelijk annuleren
  tegen een sterk gereduceerd percentage van 5% van de koopsom met
  een minimum van € 500. Als de consument geen e-mailadres van de
  ondernemer heeft, dan kan hij ook per aangetekende brief annuleren.
  Hij bewijst dan via het gedateerde verzendbewijs dat verzending van
  de brief binnen 2 dagen is gebeurd.
 31. Annuleren is niet mogelijk:
 • bij de aankoop van een showroom- of B-keuzemodel, tenzij anders
  is afgesproken;
 • voor het deel van de overeenkomst dat al is uitgevoerd en/of
  geleverd.
 1. De consument hoeft bij een buiten de verkoopruimte of op
  afstand gesloten overeenkomst geen annuleringskosten te betalen
  bij gebruik van het herroepingsrecht zoals in de wet voor deze
  verkoopmethodes is vastgelegd (zie ook artikel 18 B, C en D van deze
  voorwaarden).
  Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de
  uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, komen
  voor rekening van de afnemer. Meerwerk en/of minderwerk zal naar
  billijkheid worden verrekend. Onder meerwerk wordt o.a. verstaan:
  alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst
  zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd. Onder
  minderwerk wordt verstaan: het deel van de overeenkomst dat
  met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd. Niet te
  bevloeren vlakken, bijv. kolommen en insprongen en snijverlies, zijn
  geen minderwerk. Op verzoek van de afnemer laat de ondernemer
  restanten bij de afnemer achter.
 2. Als nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een
  oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend, dan
  is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
 3. Als nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel
  of deels blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan
  worden toegerekend, zullen beide partijen zo veel als redelijkerwijs
  mogelijk is inspanningen verrichten om de overeenkomst alsnog uit
  te voeren. Partijen overleggen hierover. Komen partijen er niet uit dan
  hebben zij het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk deels
  te ontbinden.
 4. In geval van onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een
  pandemie of oorlog, zullen partijen in onderling overleg treden.
 5. Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de
  consument op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag
  verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik als dat
  door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.
  Wordt aan deze verwachting niet voldaan, dan heeft de consument
  recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of
  prijsvermindering.
 6. De ondernemer geeft 2 jaar volledige garantie op de geleverde
  producten, boven op de wettelijke verplichtingen van lid 1. Partijen
  kunnen schriftelijk ook een langere garantieperiode afspreken. De
  2-jarige garantie geldt niet voor gebreken die verband houden met
  niet met de bestemming corresponderend gebruik door afnemer.
  Bij consumentenkoop maakt de ondernemer dat aannemelijk. De
  ondernemer draagt de kosten van reparatie resp. vervanging, incl.
  vracht- en voorrijkosten;
  Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan hoeft de ondernemer
  het product niet te vervangen. Als de afnemer naar het buitenland is
  verhuisd, worden vracht- en voorrijkosten vergoed op basis van het
  oorspronkelijke afleveradres.
 7. Afnemer moet volgens de wet zijn schade zo veel mogelijk
  voorkomen of beperken.
 8. Ook na afloop van de tweejarige garantie in lid 2 kan een consument
  nog rechten hebben op grond van de wet (als omschreven in lid 1).
  De ondernemer kan zich dan niet beroepen op het aflopen van deze
  garantie.
 9. De verplichtingen van de ondernemer met betrekking tot
  conformiteit en garantie van lid 1 en 2 vallen niet onder de
  aanbetalingsregeling genoemd in artikel 19. Bij faillissement/
  surseance van betaling/wettelijke schuldsanering van de ondernemer
  kan de afnemer zich melden als schuldeiser bij curator/bewindvoerder.
 10. Als de fabrikant van de producten een verdergaande garantie geeft
  aan de ondernemer, geldt deze garantie ook voor de afnemer.
 11. Garantiebepalingen zijn alleen van kracht bij het met de
  bestemming corresponderend gebruik van de geleverde producten
  of van het uitgevoerde werk, of bij bijzonder gebruik als dat is
  afgesproken.
 12. De afnemer moet zich als een goed afnemer gedragen. Daaronder
  wordt bijv. verstaan dat het product goed en afdoende wordt
  onderhouden en behandeld.
 13. Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur, etc. kunnen het recht
  op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten. Dit is het
  geval als de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn
  volgens geldende, gebruikelijke normen of handelsgebruik.
 14. Uitgezonderd van de garantie van lid 2 zijn: (wegwerp)batterijen,
  verwisselbare lichtbronnen, woonaccessoires en normale slijtage. Tenzij
  anders overeengekomen zijn eveneens uitgezonderd showmodellen,
  B-keuze-producten en/of verkoop via een veiling.
 15. De garantie genoemd in lid 2 is niet overdraagbaar.
  De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die
  hij niet kende of zou moeten kennen, behalve als hij aansprakelijk
  is volgens de wet of als anders tussen partijen is afgesproken. Die
  oorzaken kunnen bijv. zijn:
 • het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van
  het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;
 • het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes
  door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, CV-
  leidingen en haarden;
 • een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de
  betreffende ruimte en omliggende ruimten of een extreme
  verandering daarin;
 • een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer, indien
  en voor zover deze niet door de ondernemer is aangebracht of een
  onvoldoende vlakke ondervloer, als deze niet door de ondernemer
  is aangebracht. De ondernemer meldt voor de start van het werk
  het onvoldoende vlak zijn dan wel ongeschiktheid van de tussen- of
  ondervloer aan de afnemer, voor zover dit door de ondernemer naar
  objectieve maatstaven vast te stellen is;
 • het niet-blijvend droog zijn van de vloer, mits de ondernemer vooraf
  de vochtigheidsgraad van de vloeren heeft gemeten en het resultaat
  daarvan voldoende was.
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of door
  ondernemer veroorzaakte schade moeten volledig en duidelijk
  omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Dit moet zo snel
  mogelijk, bij voorkeur schriftelijk en in ieder geval tijdig gebeuren.
 2. Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om gebreken aan
  het geleverde te constateren en/of te melden, dan moet de afnemer
  klachten daarover zo spoedig mogelijk daarna, liefst binnen 14 dagen,
  schriftelijk melden.
 3. Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om andere door de
  ondernemer veroorzaakte schade te constateren en/of te melden,
  dan moet de afnemer de schade zo spoedig mogelijk daarna
  schriftelijk melden, liefst binnen twee werkdagen na constatering. Als
  binnen 14 dagen na (op)levering geen melding door ondernemer
  is ontvangen, dan wordt aangenomen dat er geen schade door
  ondernemer is veroorzaakt. Deze termijn is belangrijk voor een soepele
  afhandeling van de klacht en het verhalen van schade op derden of de
  aansprakelijkheidsverzekering.
 4. Bij schade stelt de afnemer de ondernemer in de gelegenheid
  om door of namens hem de schade te inspecteren en te taxeren ten
  behoeve van zijn aansprakelijkheidsverzekering en/of eventuele
  aanspraken op derden. Ook verleent de afnemer medewerking aan
  reparatie door of namens de ondernemer.
 5. Over gebreken die pas na levering in het gebruik ontstaan wordt
  zo spoedig mogelijk na ontstaan -uiterlijk binnen twee maanden na
  ontdekking- geklaagd, bij voorkeur schriftelijk.
 6. Het zo snel mogelijk indienen van een klacht is in het belang van
  zowel afnemer als ondernemer. Niet tijdig klagen kan tot gevolg
  hebben dat de afnemer zijn rechten op dit gebied verliest.
  A – De overeenkomst
 7. Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft
  aanvaard, bevestigt de ondernemer direct langs elektronische weg de
  ontvangst daarvan. Zolang dit nog niet is gebeurd, kan de consument
  de overeenkomst ontbinden.
 8. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de
  ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter
  beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor
  een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen,
  zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen nemen.
 9. De ondernemer mag -als de wet dit toestaat- onderzoeken of de
  consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en of er
  omstandigheden zijn die van belang zijn voor een verantwoord
  aangaan van de overeenkomst. Als dit een goede reden geeft om de
  overeenkomst niet aan te gaan, mag de ondernemer gemotiveerd een
  bestelling of aanvraag weigeren of bijzondere voorwaarden stellen.
 10. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product en/of de
  dienst de volgende informatie meesturen:
  a. het bezoekadres van de ondernemer waar de consument met
  klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en hoe de consument van het
  herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke melding over
  het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs van het product of dienst inclusief belastingen, eventuele
  afleverkosten en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de
  overeenkomst;
  e. als de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier
  voor herroeping. Deze informatie moet door de consument op te slaan
  en te raadplegen zijn.
  B – Herroepingsrecht (uitsluitend voor op afstand en buiten de
  verkoopruimte gesloten overeenkomsten)
 11. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de
  aankoop van een product -al dan niet gecombineerd met een dienst-
  gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van
  redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar
  de reden van herroeping, maar hem niet verplichten die op te geven.
 12. Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat het product door de
  consument (of op verzoek van de consument namens hem) is
  ontvangen. Bij meerdere deelleveringen uit één bestelling geldt dat
  de bedenktijd begint de dag waarop de laatste deellevering door of
  namens de consument is ontvangen.
 13. Voor uitsluitend diensten gaat de in lid 1 genoemde bedenktijd in
  op de dag na het sluiten van de overeenkomst.
  Verlengde bedenktijd voor producten en diensten bij niet informeren
  over herroepingsrecht:
 14. Als de ondernemer de wettelijk verplichte informatie over het
  herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft
  verstrekt, loopt de bedenktijd af 12 maanden na het einde van de in lid
  B vastgestelde bedenktijd.
 15. Zodra de ondernemer alsnog de in lid 4 bedoelde informatie
  verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de
  consument die informatie alsnog heeft ontvangen.
  C – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 16. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het
  product en de verpakking. Hij zal het product alleen zodanig uitpakken
  of gebruiken als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van
  het product vast te stellen. De consument mag het product hanteren en
  inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 17. Als de consument verder gaat dan omschreven in lid C1, dan is hij
  aansprakelijk voor waardevermindering van het product.
 18. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van
  het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van
  de overeenkomst de verplichte informatie over het herroepingsrecht
  heeft verstrekt.
  D – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en
  kosten daarvan
 19. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij
  dit binnen de bedenktermijn via het modelformulier voor herroeping
  of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 20. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag na deze
  melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij
  dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als
  de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De
  consument heeft op tijd geretourneerd als hij het product terugzendt
  voordat de bedenktijd is verstreken.
 21. De consument zendt het product terug met alle geleverde
  toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat en verpakking, en
  conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke
  instructies.
 22. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van
  het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 23. Bij een overeenkomst op afstand draagt de consument de
  rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product behalve:
  a. als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten
  moet dragen; of
  b. als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen.
  Bij een buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst draagt de
  ondernemer de retourkosten van het product.
 24. Als de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht
  het uitvoeren van de dienst te starten tijdens de bedenktijd, betaalt de
  consument het uitgevoerde werk tot het moment van herroeping.
  Artikel 12 | Annulering
  Artikel 13 | Extra kosten, meerwerk
  en/of minderwerk
  Artikel 14 | Onuitvoerbaarheid
  overeenkomst door overmacht
  en onvoorziene omstandigheid
  Artikel 15 | Comformiteit en garantie
  Artikel 16 | Aansprakelijkheid
  Artikel 17 | Klachten over gebreken
  en schade
  Artikel 18 | Op afstand en buiten
  de verkoopruimte gesloten
  overeenkomsten
  4
 25. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten
  als:
  a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie
  over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het
  modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt; of
  b. de consument niet uitdrukkelijk om het starten met de uitvoering
  van de dienst heeft verzocht.
 26. Bij herroeping worden alle aanvullende overeenkomsten
  ontbonden.
  E – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 27. Als de ondernemer herroeping door de consument op
  elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst direct een
  ontvangstbevestiging.
 28. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument,
  inclusief berekende leveringskosten, uiterlijk binnen 14 dagen na
  de dag van de herroeping. Hij mag wachten met terugbetalen tot
  hij het product heeft ontvangen, behalve als de ondernemer het
  product zelf afhaalt of de consument aantoont dat hij het product heeft
  teruggezonden. Als de consument kan aantonen dat het product is
  teruggezonden maar het komt niet aan bij de ondernemer, dan zal de
  consument het door hem ingeschakelde vervoerbedrijf verzoeken een
  onderzoek te doen naar de vermissing van het product.
 29. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel
  als de consument heeft gebruikt, tenzij anders afgesproken. De
  terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 30. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van
  levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer
  de extra kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
  F – Uitsluiting herroepingsrecht
  De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten
  van het herroepingsrecht, als hij dit tijdig voor het sluiten van de
  overeenkomst duidelijk bij het aanbod heeft vermeld:
 31. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst,
  maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande
  toestemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij afstand doet van zijn
  herroepingsrecht; en
  c. de ondernemer de consument een bevestiging van de overeenkomst
  en de verklaring zoals bedoeld in het vorige lid heeft verstrekt.
 32. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten,
  die niet geprefabriceerd zijn en die worden gemaakt op basis van een
  individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor
  een specifieke persoon bestemd zijn.
 33. Verzegelde producten die om redenen van
  gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden
  teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
 34. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd
  zijn met andere producten.
  (Uitgebreide informatie over de regeling is te vinden op
  www.cbw-erkend.nl).
  Deze regeling is uitsluitend van toepassing op een overeenkomst op
  gebied van woninginrichting, gesloten in een fysieke winkel of buiten
  de verkoopruimte (bijv. bij consument thuis, op straat of sommige
  beurzen).
  De regeling is van toepassing als de consument bij faillissement/
  surseance/wettelijke schuldsanering van de ondernemer geen product
  en/of dienst geleverd krijgt terwijl hij wel heeft aanbetaald. Deze
  regeling houdt in dat de consument een vervangende overeenkomst
  kan sluiten met een andere CBW-erkende woonwinkel. De aanbetaling
  wordt op de prijs in mindering gebracht door en voor rekening van
  deze CBW-erkende woonwinkel. Er wordt geen geld terugbetaald.
 35. De regeling kent de volgende voorwaarden:
  a. De consument doet een schriftelijk beroep op de
  aanbetalingsregeling bij de SG CBW. Dat kan via
  www.cbw-erkend.nl. Dit beroep moet uiterlijk 3 maanden nadat de
  curator het onder lid 1 b bedoelde bewijs heeft verstrekt, maar in ieder
  geval uiterlijk 6 maanden na uitspraak van faillissement/surseance/
  wettelijke schuldsanering bij SG CBW ontvangen zijn.
  b. De consument overlegt hierbij een kopie van de overeenkomst,
  een aanbetalingsbewijs en een kopie van het bericht van de curator/
  bewindvoerder dat de overeenkomst niet wordt uitgevoerd en dat de
  aanbetaling niet wordt terugbetaald.
  c. Wanneer de curator binnen 3 maanden na uitspraak faillissement/
  surseance/wettelijke schuldsanering het in lid 1 b bedoelde bewijs nog
  niet heeft verstrekt, dan kan de consument toch een beroep doen. Dan
  volstaat in plaats van het document van de curator bedoeld onder 1 b
  een bevestiging van de curator dat de vordering van de consument is
  vermeld op de lijst van voorlopig erkende schuldeisers.
  d. De consument is verplicht zijn vordering op de oorspronkelijke
  ondernemer (tot het maximale aanbetalingspercentage in artikel 5
  lid 2) aan de SG CBW over te dragen.
 36. De SG CBW laat binnen 2 maanden na ontvangst weten of het
  beroep terecht is. Zo ja, dan verstrekt de SG CBW schriftelijk het
  bewijs waarmee de consument een vervangende overeenkomst kan
  sluiten. Een lijst van ondernemers, zo veel mogelijk in hetzelfde (prijs)
  segment, is in te zien op www.cbw-erkend.nl. Daar staat ook uitgelegd
  hoe deze lijst wordt samengesteld. De consument kan zelf suggesties
  aandragen bij SG CBW.
 37. Bij het sluiten van de vervangende overeenkomst gelden de
  volgende regels:
  a. De consument overhandigt direct het in lid 2 bedoelde bewijs van de
  SG CBW aan de ondernemer waarmee de vervangende overeenkomst
  wordt gesloten.
  b. De consument sluit de vervangende overeenkomst binnen 6
  maanden na ontvangst van het bewijs.
  c. De aanbetaling van de consument wordt van de nieuwe prijs
  afgetrokken maar niet meer dan 25 of 15% van de oorspronkelijke prijs
  en niet meer dan 25 of 15% van de nieuwe prijs als die lager is dan de
  oorspronkelijke prijs (rekenvoorbeelden: zie www.cbw-erkend.nl). Het
  percentage van 15% geldt voor:
 • keuken/badkamer(-onderdelen) en sanitaire producten en/of in
  verband daarmee te verrichten werkzaamheden;
 • parket, vloerplanken van massief hout, traprenovatie, marmoleum,
  PVC, natuurstenen-, grind-, (grind)tegel-, giet-, beton-, betonlook-,
  kurk- en laminaatvloeren en/of in verband met deze producten te
  verrichten werkzaamheden.
 • eventuele overige productgroepen en/of diensten, als die op
  www.cbw-erkend.nl staan vermeld.
  d. De ondernemer die is vermeld op de lijst werkt mee met het sluiten
  van vervangende overeenkomsten. Hij mag alleen een vervangende
  overeenkomst weigeren als hij aan SG CBW aannemelijk maakt dat dit
  in zijn geval onredelijk is.
  e. De ondernemer met wie de consument een vervangende
  overeenkomst wil sluiten, houdt zijn eigen, normale verkoopprijs aan.
  Dat hoeft niet dezelfde prijs te zijn als de oorspronkelijke ondernemer
  hanteerde. De regeling is dus geen prijsgarantie. Speciale actie-,
  opruimings- of aanbiedingsartikelen mogen buiten het aanbod
  blijven.
 1. Niet onder de aanbetalingsregeling vallen:
 • overeenkomsten op afstand;
 • overeenkomsten met zakelijke kopers;
 • de productgarantie genoemd in artikel 15;
 • het sluiten van een vervangende overeenkomst zonder toetsing
  door SG CBW (zie lid 1 en 2);
 • het meerdere boven de genoemde percentages.
  Er kan ook geen beroep op de regeling worden gedaan als de
  curator ervoor zorgt dat hij of een andere partij de oorspronkelijke
  overeenkomst tegen dezelfde condities kan uitvoeren.
 1. Geschillen tussen consument en ondernemer over de
  totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten, waarbij het
  belang van de consument tenminste € 250 bedraagt, kunnen zowel
  door de consument als door de ondernemer aanhangig worden
  gemaakt bij Stichting UitgesprokenZaak.nl. Hoe dit in zijn werk gaat
  en hoe een geschil aanhangig gemaakt kan worden is na te lezen op
  www.cbw-erkend.nl of www.uitgesprokenzaak.nl.
 2. De consument moet zijn klacht eerst bij de ondernemer melden. De
  ondernemer moet in de gelegenheid zijn gesteld om:
 • op de klacht te reageren; en
 • de klacht te onderzoeken, te erkennen of af te wijzen; en
 • bij een erkende klacht deze op te lossen. De termijn voor oplossing
  wordt bepaald op 6 weken, tenzij de ondernemer een andere
  redelijke termijn heeft aangegeven die nodig is om de klacht op
  te lossen, in welk geval de door de ondernemer meegedeelde
  termijn geldt.
 1. Als de ondernemer een aanbod heeft gedaan ter oplossing van
  de klacht of de klacht heeft afgewezen, en de consument gaat niet
  akkoord, dan moet de consument dit aanbod aantoonbaar afwijzen dan
  wel aantoonbaar aan de ondernemer meedelen dat hij het daarmee
  niet eens is. Daarna heeft de ondernemer nog twee weken tijd om
  een aangepast voorstel te doen. Als de consument daarmee ook niet
  akkoord gaat, dan wijst hij dit voorstel aantoonbaar af, alvorens het
  geschil in behandeling genomen kan worden.
 2. Als niet is voldaan aan het bepaalde in lid 2 en 3, kan het geschil
  niet in behandeling genomen worden.
 3. De consument kan tot 12 maanden na het indienen van zijn
  klacht bij de ondernemer het geschil aanhangig maken bij de
  geschillenbeslechter, tenzij partijen anders overeenkomen.
 4. Als de consument een geschil aanmeldt bij de geschillenbeslechter
  is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
 5. Als de ondernemer een geschil behandeld wil zien door de
  geschillenbeslechter, dan kan dat alleen met medewerking van de
  consument. Als deze daaraan niet meewerkt, dan is de ondernemer vrij
  om het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 6. Het geschil kan door de geschillenbeslechter worden opgelost door:
 • bemiddeling door de geschilbehandelaar;
 • bemiddeling door een deskundige;
 • een bindende uitspraak.
 1. Het reglement van de geschillenbeslechter is te raadplegen op
  www.uitgesprokenzaak.nl.
 2. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding
  verschuldigd. De tarieven staan vermeld op
  www.uitgesprokenzaak.nl.
 3. Uitsluitend de rechter of de hierboven genoemde
  geschillenbeslechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
  Voor online aankopen mag ook een klacht worden ingediend bij het
  Europese Platform Online Dispute Resolution http://ec.europa.eu/odr.
 4. Buiten Nederland wonende consumenten zorgen zelf, en
  voor eigen rekening, ervoor dat het gebrekkige product bij de
  geschillenbeslechter kan worden beoordeeld door een deskundige.
  Als dit niet mogelijk is, dan volstaat een deskundigenrapport dat is
  opgesteld door een deskundige van een door het thuisland van de
  consument erkende geschillencommissie, vertaald in het Nederlands
  of Engels door een erkend tolk/vertaler.
 5. Als de consument (deels) heeft betaald en de ondernemer zonder
  (gerechtvaardigde) reden
 • niet uitlevert, of
 • niets of nauwelijks meer van zich laat horen over een afgesproken
  levering, of
 • met (verschillende) excuses de levering meermaals uitstelt, of
 • de (aan)betaling niet terugbetaalt als de consument de koop terecht
  heeft ontbonden of herroepen in een van de hiervoor genoemde
  situaties,
  dan zal de geschillenbeslechter een poging doen om de situatie tussen
  consument en ondernemer op te lossen. Lukt dat niet, dan eindigt
  daarna de behandeling en krijgt de consument het klachtengeld terug.
 1. De SG CBW staat garant voor de nakoming van een door de
  geschillenbeslechter gewezen bindend advies of een door de
  bemiddelingsdeskundige vastgelegde schikking, behalve in de
  situaties beschreven in lid 5 (beperkte nakomingsgarantie) en leden 6
  en 7 (geen nakomingsgarantie).
  De consument moet een schriftelijk beroep doen op de
  nakomingsgarantie bij de SG CBW (via www.cbw-erkend.nl). Dit
  mag vanaf het moment dat zowel de tweemaandentermijn van lid
  7a als de termijn waarbinnen de ondernemer de schikking of het
  bindend advies had moeten nakomen is verstreken. Het beroep op de
  nakomingsgarantie moet uiterlijk binnen 3 maanden na het verstrijken
  van deze termijnen zijn gedaan.
 2. De SG CBW zal na een beroep op de nakomingsgarantie altijd eerst
  de ondernemer gelegenheid geven na te komen. De consument werkt
  daaraan mee, ook al zijn termijnen die de geschillenbeslechter stelde
  al verlopen.
 3. Als de geschillenbeslechter een ondernemer zowel verplicht tot
  betaling van een bedrag als het uitvoeren van werkzaamheden,
  dan zullen eerst de werkzaamheden worden uitgevoerd alvorens de
  betaling wordt verricht, ook al vermeldt het bindend advies een andere
  volgorde.
 4. Als het bindend advies de ondernemer verplicht om een product
  terug te nemen, dan moet de consument daaraan meewerken en
  de ondernemer tot terugneming in de gelegenheid stellen. Aan de
  consument terug te betalen bedragen hoeven pas na terugname
  uitgekeerd te worden, ook als het bindend advies een andere volgorde
  aangeeft, tenzij de ondernemer niet meewerkt aan nakoming van het
  bindend advies.
 5. De nakomingsgarantie is beperkt tot:
  a. € 10.000 per bindend advies;
  b. € 2.269 per geschil voor keukens en badkamers en € 1.361 per
  geschil voor overige producten/diensten, alsmede een totaalbedrag
  van € 25.000 voor alle geschillen tezamen, als er sprake is van
  faillissement, surseance van betaling, wettelijke schuldsanering of
  feitelijke beëindiging van de (verkoop)activiteiten van het bedrijf
  tussen het moment van de dagtekening van bindend advies of
  schikkingsovereenkomst en het moment waarop de consument een
  geldig beroep op de nakomingsgarantie doet binnen de in
  lid 1 vermelde termijnen. Nadat de termijn is verstreken waarbinnen
  een beroep op de nakomingsgarantie kan worden gedaan, zal de
  SG CBW (de) gegronde beroep(en) op de nakomingsgarantie van
  de consument(en) uitkeren. Als de gezamenlijke beroepen boven
  € 25.000 uitkomen, dan zal SG CBW naar rato uitkeren. Daarbij
  wordt gestreefd naar een uitkering binnen uiterlijk zes weken na het
  verstrijken van de laatstgenoemde termijn.
 6. De SG CBW verschaft geen nakomingsgarantie als voor of tijdens
  een procedure bij de geschillenbeslechter sprake is van:
  a. faillissement/surseance van betaling/wettelijke schuldsanering van
  de ondernemer;
  b. feitelijke beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van de ondernemer.
  Bepalend is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het
  Handelsregister is ingeschreven, of een eerdere datum waarvan de
  SG CBW de feitelijke beëindiging van de (verkoop)activiteiten van het
  bedrijf aannemelijk kan maken.
 7. De SG CBW verschaft ook geen nakomingsgarantie in de volgende
  situaties:
  a. als de ondernemer het bindend advies binnen 2 maanden na
  dagtekening ter toetsing aan de rechter heeft voorgelegd;
  b. als er sprake is van de situatie zoals omschreven in artikel 20 lid 13;
 8. De consument draagt zijn vordering over (cedeert) aan SG CBW tot
  het bedrag van het uitgekeerde bedrag. SG CBW spant zich, zoveel als
  redelijkerwijs van haar kan worden verwacht, in om haar vordering en
  eventueel de restantvordering van de consument, zonder kosten voor
  de consument, op de nalatige deelnemer te verhalen. Wanneer de
  deelnemer voor de rechter wordt gedaagd, dan moet de consument
  om praktische redenen ook het meerdere overdragen (cederen) aan
  SG CBW.
  Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn,
  zijn onderworpen aan Nederlands recht. Als de consument gevestigd
  is in een ander EU-land dan Nederland en de wet in dat EU-land kent
  hem verdergaande rechten toe, dan zal de ondernemer deze rechten
  toepassen.
  © Koninklijke INretail, Postbus 762, 3700 AT Zeist